Nadační fond GSK

Firemní nadace a fondy

Nadační fond GSK je firemním nadačním fondem společnosti GlaxoSmithKline, spol. s r. o. v České republice, která je pobočkou jedné z největších farmaceutických firem na světě. Vznikl v březnu 2009 s cílem navázat na veřejně prospěšné a charitativní aktivity společnosti, které jsou zaměřeny zejména na podporu oblasti zdravotnictví, vzdělávání a sociální problematiky. NF GSK se snaží podporovat především projekty neziskových organizací, které odrážejí společenskou potřebu, jsou dlouhodobé a přinášejí konkrétní měřitelné výsledky.

 

NF GSK vyhlašuje každoročně grantové řízení pro neziskové organizace z celé České republiky. V jeho rámci mohou neziskovky zažádat o finanční příspěvky na své projekty zaměřené na seniory a nemocné lidi. O udělení grantu rozhoduje grantová komise složená z členů správní rady Nadačního fondu GSK, zástupců zaměstnanců GSK, Fóra dárců a odborníků na oblasti, pro které byly granty vypsány. Výši uděleného grantu mohou ovlivňovat i zaměstnanci GSK prostřednictvím internetového hlasování, v němž rozhodují o udělení bonusu některé z podpořených neziskových organizací.

 

NF GSK propojuje zaměstnance GSK s neziskovým sektorem i formou  firemního dobrovolnictví. V průběhu roku mohou podpořeným neziskovým organizacím pomáhat coby dobrovolníci či v rámci jednodenní dobrovolnické akce Orange day, která v roce 2010 proběhla již pošesté.

 

Kromě grantového řízení a dobrovolnictví podporuje Nadační fond GSK dlouhodobě i projekty vybraných neziskových organizací pomáhajících seniorům či nemocným dětem. Jednou z nich je obecně prospěšná společnost Elpida plus se svými projekty Školička internetu pro seniory či Linka seniorů, sloužící k psychické podpoře této skupiny lidí a poradenství. NF GSK spolupracuje rovněž řadu let s obecně prospěšnou společností Klub interaktivního domu, jehož aktivity mají pomáhat dětským pacientům z Kliniky onkologie a hematologie FN Motol (Indiánské prázdniny, Světlo mého života).

Sídlo:                   

Nadační fond GSK

Hvězdova 1734/2C 140 21 Praha 4

 

Předsedkyně správní rady NF GSK:

PharmDr. Monika Horníková

 

 

E-mail: nadacnifond@gsk.com

Web: www.nadacnifondgsk.cz

IČO:  267 05 753

DIČ:   CZ26705753

Bankovní účet: 0204023018/2600

Firemní nadace a fondy