Mapa dárcovství 2020 v České republice:
čísla, trendy a dopady

image/svg+xml

Hlavní město Praha   

530

32887

503 mil. Kč

5888

668 mil. Kč

Středočeský kraj   

224

25459

338 mil. Kč

2323

134 mil. Kč

Ústecký kraj   

80

9599

114 mil. Kč

1088

50 mil. Kč

Liberecký kraj   

88

6232

76 mil. Kč

857

56 mil. Kč

Pardubický kraj   

74

9772

116 mil. Kč

1202

59 mil. Kč

Královéhradecký kraj   

72

10189

131 mil. Kč

1185

55 mil. Kč

Olomoucký kraj   

103

10039

141 mil. Kč

1314

108 mil. Kč

Moravskoslezský kraj   

118

16276

244 mil. Kč

2598

126 mil. Kč

Vysočina   

98

10546

111 mil. Kč

1040

77 mil. Kč

Zlínský kraj   

110

10351

122 mil. Kč

1696

119 mil. Kč

Jihočeský kraj   

130

10271

103 mil. Kč

1207

51 mil. Kč

Karlovarský kraj   

44

3387

37 mil. Kč

454

15 mil. Kč

Plzeňský kraj   

78

8795

96 mil. Kč

1092

82 mil. Kč

Jihomoravský kraj   

240

20936

262 mil. Kč

3232

208 mil. Kč

České dárcovství

8,1 mld Kč
na veřejně prospěšné účely

individuální dárci 2,4 mld

firmy 3,9 mld

nadace a fondy 1,8 mld

prostřednictvím DMS 40 milionů

 

Expertní odhad Fóra dárců, který vychází z vlastních analýz (údaje za rok 2019) a dostupných dat ministerstva financí.

TOP 10 nadací a fondů 2019

(firemních i nefiremních) podle výše rozdělených prostředků

DOBRÝ ANDĚL, nadace 268 243 267 Kč

Nadace ČEZ 170 443 890 Kč

Nadační fond Avast 116 247 000 Kč

Nadace THE Kellner Family Foundation 89 489 000 Kč

Česko-německý fond budoucnosti, nadační fond 88 470 709 Kč

Prague Civil Society Centre, nadační fond 70 596 000 Kč

F-nadace 61 373 166 Kč

Nadace Charty 77 – Konto Bariéry 60 026 656 Kč

Nadace AGROFERT 58 244 183 Kč

Nadace České spořitelny 58 093 884 Kč

TOP 3 nadací a fondů 2019

dle nadačního jmění

Česko-německý fond budoucnosti, nadační fond

4 602 228 000 Kč

Nadace České spořitelny

1 734 177 000 Kč

Nadace "Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových"

307 250 649 Kč

Profesionální dárci v Česku:
Nadace a fondy

V ROCE 2020 PŮSOBÍ V ČESKÉ REPUBLICE 2 717 nadací a fondů, což je proti roku 2019 o 274 subjektů více.

Z toho je 527 (480 v roce 2019) nadací a 2 190 (1 964 v roce 2019) nadačníchfondů. FIREMNÍ NADACE A FONDY v roce 2019 celkem rozdělily více než 667 milionů korun

NEJVĚTŠÍM FIREMNÍM DÁRCEM je opět Nadace ČEZ, která rozdělila více než 170 milionů korun.

NEFIREMNÍ NADACE A FONDY investovaly v roce 2019 do veřejně prospěšných projektů přes 1 mld. korun

NEJVÍCE FINANCÍ V ROCE 2019 OPĚT ROZDĚLIL DOBRÝ ANDĚL, nadace 268 243 267 Kč.

Celkem nadace a nadační fondy v roce 2019 rozdělily 1.761 mld korun
(zjištění ke 31.10.2020)

Počet rozdělených prostředků

VÍCE NEŽ 100 MILIONŮ KČ ZA ROK 2019 ROZDĚLILY DVĚ NADACE A JEDEN NADAČNÍ FOND (druhý údaj je za rok 2018):

DOBRÝ ANDĚL, nadace 268 243 267 Kč | 232 149 175 Kč
Nadace ČEZ (firemní) 170 443 890 Kč | 175 533 494 Kč
Nadační fond AVAST (firemní) 116 247 000 Kč | 109 199 000 Kč

Více než 50 a méně než 100 milionů Kč rozdělilo osm subjektů.

Počet nadací a fondů 2020

NADAČNÍ FONDY 527

NADACE 2 190Zdroj údajů: Fórum dárců

Nejvíce podporovanou oblastí je vzdělávání a věda

(vychází z údajů za Top 25 firemních + Top 25 nefiremních nadací a fondů 2019)

 

13 % Vzdělávání a výzkum

11,5 % Děti, mladí a rodina

10 % Pomoc nemocným a lidem s handicapem

9 % Pomoc sociálně znevýhodněným

Pomoc v pandemii 2020

Na letošní pandemii rychle zareagovala řada nadací a nadačních fondů, jejich pomoc byla v mnoha případech rychlejší než ta státní. Fórum dárců zjišťovalo, jaká mimořádná grantová řízení na podporu neziskových organizací a jednotlivců vznikala a jaký objem prostředků byl mezi žadatele rozdělen v mil. Kč.


30,6 Nadace ČEZ
20 Nadace Karel Komárek Family Foundation
19 Avast nadační fond
11 Česko-německý fond budoucnosti
3,6 Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové
2,8 Nadace KB Jistota
2 Nadační fond Albert
1 Nadace Kooperativy

0,9 Nadace Tipsport

0,8 Nadační fond Českého Rozhlasu

Názory veřejnosti – dárcovství s ohledem na Covid-19

Průzkum veřejného mínění byl pro Fórum dárců zpracován agenturou InsightLab, 2020

Podpora veřejně prospěšných aktivit

Pouze 11 % lidí ze svého příjmu pravidelně podporuje nějakou veřejně prospěšnou aktivitu, což je o 3 % méně než při šetření v loňském roce. Pravidelně nebo příležitostně se pak jedná o 33 % lidí (o 10 % méně než v loňském roce).

PODPORUJETE FINANČNĚ RŮZNÉ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ AKTIVITY?

ano, pravidelně 11 %
ano, příležitostně 22 %
jen občas 22 %
jen výjimečně 31 %
nikdy 14 %

Nejčastěji lidé přispívají na veřejně prospěšné aktivity ročně částkou 201 - 500 Kč 26 %
Nižší příspěvky jsou typické zejména pro mladé do 29 let, výrazně vyšší příspěvky pak věnují lidé ve věku 45 – 59 let.

Názory veřejnosti – dárcovství s ohledem na COVID-19

Důvěra ve veřejně prospěšný sektor

Veřejně prospěšnému sektoru důvěřuje 55 % lidí. Pouze minimum lidí však uvádí bezvýhradnou důvěru „rozhodně ano“.

DO JAKÉ MÍRY DŮVĚŘUJETE VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉMU SEKTORU JAKO CELKU /ROK 2020?

3 % rozhodně věřím
47 %spíše věřím
45 %spíše nevěřím
6 %rozhodně nevěřím

Důvěra ve veřejně prospěšný sektor proti loňsku vzrostla o 8 %

Aktivnější v přispívání jsou ženy 36 % než muži 29 %.
Z hlediska věku jsou pak nejaktivnější lidé ve věku 45-59 let. Dominantním důvodem, proč ostatní lidé na veřejně prospěšné aktivity nepřispívají, je nedůvěra v to, že peníze dojdou tam, kam mají.

Názory veřejnosti – dárcovství s ohledem na COVID-19 - Způsob darování

ODHADNĚTE, KOLIK PŘIBLIŽNĚ ROČNĚ DARUJETE NA RŮZNÉ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ AKTIVITY?

28% 201 - 500 kč
18% 501 - 1000 Kč
19% 101 - 200 Kč


0 - 100 Kč 19 %
1001 - 2000 Kč 8 %
2001 - 5000 Kč 7 %
Nad 5000 Kč 2 %

Názory veřejnosti – dárcovství s ohledem na COVID-19

Vliv COVID-19 na podporu veřejně prospěšných aktivit

PANDEMIE KORONAVIRU COVID-19 MĚLA VLIV NA OCHOTU FINANČNĚ PODPOROVAT NĚJAKÉ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ AKTIVITY U 40 % LIDÍ, A TO NAPŘÍČ VŠEMI CÍLOVÝMI SKUPINAMI.

37 % lidí uvádí, že v současné době daruje méně než před pandemií koronaviru COVID-19.

Netransparentní sbírky během pandemie

Netransparentní nebo nedůvěryhodnou sbírku v době pandemii koronaviru COVID-19 zaznamenal každý desátý člověk.

Jak dopadá pandemie COVID-19 na neziskový sektor

Průzkum byl realizován Fórem dárců 2020

Jaké největší změny nebo dopady Vám doposud přinesla současná koronavirová situace?

V podzimní vlně (srovnání s jarem):

ZVÝŠENÍ DARŮ OD VEŘEJNOSTI reportuje o 3 % méně organizací 11 %
SNÍŽENÍ DARŮ OD VEŘEJNOSTI reportuje o 28 % více organizací 52 %
SNÍŽENÍ VÝNOSŮ Z VLASTNÍ ČINNOSTI reportuje o 13 % více organizacÍ 50 %
ZVÝŠENÍ FIREMNÍ DÁRCOVSKÉ PODPORY reportuje o 6 % méně organizací 9 %
RUŠENÍ PŘISLÍBENÉ DÁRCOVSKÉ PODPORY reportuje o 9 % více organizací 39 %
RUŠENÍ BENEFIČNÍCH AKCÍ reportuje o 18 % více organizací 74 %
JINÉ 22 %

Dopad COVID-19

Snížila se hodnota darů pro vaši NNO ze strany jednotlivců?

Dopad COVID-19

Jak krize ovlivňuje spolupráci s Vašimi fi remními partnery?

V podzimní vlně (srovnání s jarem):

ZHORŠENÍ VZÁJEMNÉ KOMUNIKACE reportuje o 8 % méně organizací 15 %
VOLÍ SPÍŠE NEFINANČNÍ FORMY PODPORY 13 %
STÁLOU PODPORU DLOUHODOBÝCH PROJEKTŮ reportuje o 8 % více organizací 41 %
UKONČENÍ FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH/JEDNORÁZOVÝCH PROJEKTŮ reportuje o 8 % více organizací 24 %
SNÍŽENÍ FINANČNÍ PODPORY reportuje o 16 % více organizací 52 %
JINÉ 15 %

Využili jste nějakého speciálního grantového, nebo státního dotačního nebo fi remního dárcovského titulu, který vznikl v souvislosti s nemocí COVID-19?

Dopad COVID-19

Jaká jsou podle Vašeho názoru největší rizika současné situace?

EKONOMICKÁ KRIZE A JEJÍ NEGATIVNÍ DOPADY NA DÁRCOVSTVÍ

  • Nepředvídatelnost situace, panující nejistota a obavy z budoucnosti
  • Tíživá ekonomická situace komerčních subjektů povede k omezení podpory ze strany fi remních dárců
  • Snížení příspěvků od individuálních dárců vdůsledku poklesu příjmů, odliv dárců
  • Nedostatek veřejných zdrojů, orientace státu na jiné oblasti, odklon od podpory neziskového sektoru
  • Finanční nejistota organizací a nemožnost dlouhodobého plánování

OMEZENÍ ČINNOSTI V DŮSLEDKU ZAVEDENÝCH OPATŘENÍ, RUŠENÍ AKCÍ, NUTNÁ ZMĚNA AKTIVIT

DALŠÍ

  • Ohrožení zdraví (zejména u rizikových skupin), obava z dalších vln nákazy
  • Propad kultury
  • Změna společenské atmosféry, dopad na psychiku lidí (strach, úzkost, nejistota, podezíravost)

Dárcovské SMS v číslech

(srovnání za období leden – září)

2019 | 381 000 DMS 18,642 mil korun neziskovkám
2020 | 570 000 DMS (+49,7 %) 32,389 mil korun neziskovkám (+73,7 %)

Přehled dárcovských SMS dle cenových hladin za období leden-září 2020

46% DMS 30
(262 927) 59 % v r.2019
39% DMS 90
(220 556) 26 % v r.2019
15% DMS 60
(87 024) 15 % v r.2019
Čísla zahrnují jednorázové DMS i trvalou podporu
Zdroj: analýzy FD

Přehled dárcovských SMS dle typu

(jednorázové vs. trvalé za období leden – září 2020)

Jednorázové 53 % (40 % v roce 2019) 300 471 Trvalé 47 % (60 % v roce 2019) 270 03643 % ze všech DMS TRV tvoří SVETLUSKA,
18 % tvoří PARAPLE,
12 % tvoří KURE

Nárůst podílu jednorázových DMS na úkor DMS TRV evidujeme v důsledku krátkodobých sbírek spojených s COVID-19.

Ze Slovenska – kolik přinesly daňové asignace?

Příjemců 2% daňových asignací bylo na Slovensku za rok 2019 celkem více než 15 tisíc a dohromady tedy získali více než 73 milionů eur (což je o 4,7 milionů více, než v loňském roce a zároveň se jedná o zhruba 1,89 mld českých korun).

POPRVÉ V HISTORII TAKÉ FYZICKÉ OSOBY DAROVALI VÍCE
36,9 MIL, NEŽ OSOBY PRÁVNICKÉ 36,1 MIL

Ze Slovenska – TOP 10 firemních nadací

Nadácia Pontis 82 661 938,90 €
Nadácia Volkswagen Slovakia 81 597 497,24 €
Nadácia EPH 81 30 0 497,45 €
Nadácia ADELI 81 205 344,09 €
Nadácia SPP 81 143 912,27 €
Nadácia VÚB 81 039 911,51 €
Nadácia Slovenskej sporiteľne 81 007 046,07
Nadácia U.S.Steel Košice 8 865 595,02 €
Nadácia Tatra Banky 8 748 313,20 €
Nadácia Orange 8 662 983,54 €

Ze Slovenska – TOP 10 občanských neziskových organizací

Asociácia pomoci postihnutým – APPA 1 045 574,68 €
PLAMIENOK n.o. 872 023,19 €
POMOCNÍČEK o.z. 416 102,55 €
Nadácia PRO FUTURA 374 134,09 €
DOBRÝ ANJEL, n.o. 363 606,11 €
ONAS 355 168,76 €
Liga proti rakovine SR 342 961,60 €
Nadácia Centra pre fi lantropiu 336 271,39 €
Nadácia Spoločne pre región 335 494,45 €
Občianske združenie SVETIELKO NÁDEJE 326 697,44 €

Aktuální evropské a světové trendy v dárcovství 2020

Dárcovství v Evropě

43 % dárců daruje online pomocí kreditní karty. 20 % bankovním převodem, 11 % Paypalem, 10 % hotovostí, 9 % dárcovskými SMS, 3 % poštou, 3 % mobilními platbami a 1 % virtuální peněženka.

Aktuální evropské a světové trendy v dárcovství 2020

Klíčová zjištění pro Evropu

57 %

DARUJE NA CROWDFUNDINGOVÉ KAMPANĚ PODPORUJÍCÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (NPOS)

7 %

JE ZAPSANÝCH V PROGRAMU NA HLEDÁNÍ PRÁCE

60 %

DAROVALO NEZISKOVÉ ORGANIZACI VE SPOJITOSTI S COVID-19 PANDEMIÍ

30 %

DAROVALO NEZISKOVÉ ORGANIZACI SÍDLÍCÍ MIMO JEJICH ZEMI TRVALÉHO POBYTU.

64 %

DÁRCŮ V EVROPĚ DOBROVOLNIČÍ V NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH

74 %

TĚCHTO DOBROVOLNÍKŮ JSOU ZÁROVEŇ TAKÉ DÁRCI NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, V NICHŽ DOBROVOLNIČÍ

78 %

Z TĚCHTO DÁRCŮ POMÁHÁ NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM MATERIÁLNĚ (NAPŘ. JÍDLO) A 22 % PENĚŽNÍMI PROSTŘEDKY

43 %

LIDÍ JE ZAPSANÝCH V OPAKUJÍCÍM SE DÁRCOVSKÉM PROGRAMU
Tito dárci darují:
1 % týdně
5 % čtvrtletně
72 % měsíčně
22 % každoročně

Aktuální evropské a světové trendy v dárcovství 2020

Světové trendy 2020 - proč lidé nedarují

94 % NEDÁRCŮ UVÁDÍ, ŽE JE NEPRAVDĚPODOBNÉ, ŽE V PŘÍŠTÍCH 12 MĚSÍCÍCH DARUJÍ PENÍZE NEZISKOVÉ ORGANIZACI.

84 % SE ÚČASTNÍ SPORTOVNÍCH FUNDRAISERSKÝCH AKTIVIT, JAKO JE NAPŘÍKLAD MARATON, NEBO CYKLISTIKA.

80 % SE ÚČASTNÍ FUNDRAISER AKCÍ.

46 % DARUJE JÍDLO A POTŘEBNÉ VĚCI.

42 % UVÁDÍ JAKO DŮVOD NEDOSTATEČNÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY.

22 %věnují se dobrovolnické práci místo finančního daru

18 %darují jídlo, nebo potřebné věci místo finančního daru

9 %nevěří organizacím, že s jejich penězi dobře naloží

7 %preferují vynaložit finance na jejich rodiny a přátele

2 %nevěří, že neziskové organizace mají pozitivní dopad

Zdroje:  Při přípravě Mapy dárcovství, edice 2020, jsme pracovali s následujícími zdroji:

Fórum dárců – analýzy a šetření 2019-2020, údaje Ministerstva vnitra ČR (*poslední dostupná data k 10.11.2020), údaje Ministerstva financí ČR (poslední dostupná data GFŘ k 10.11.2020, vzhledem k prodlouženému termínu pro odevzdání daňových přiznání do 18.8.2020 data nemusí zahrnovat všechna daňová přiznání), průzkum veřejného mínění agentury InsightLab pro Fórum dárců 2020, The 2020 Global Trends in Giving Report, Nonprofit Tech for Good, údaje Asociácie firemných nadácií a fondov (asfin.sk)

Rychlá nabídka

Kontakt

Fórum dárcůFórum dárců nám. Winstona Churchilla 1800/2 130 00   Praha 3 Czech Republic CZ 725 999 103 donorsforum@donorsforum.cz

Projekty

Sociální sitě

Web Fóra dárců byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.