Nadace na ochranu zvířat

Přidružení členové detail

Nadace na ochranu zvířat je nevládní nezisková organizace se statutem nadace. Od svého založení v roce 1994 hájí zájmy a práva zvířat (Animal Rights) a zasazuje se o jejich pohodu (Animal Welfare).

 

Posláním nadace je trvale zlepšovat vztah člověk - zvíře - životní prostředí, pomáhat zmírňovat utrpení a zajišťovat přijatelné životní podmínky zvířat v lidské péči, držených v zajetí i zvířat volně žijících. Toto poslání vychází z přesvědčení, že zvířata jsou cítící bytosti, které si zasluhují pozornost, péči a ochranu ze strany člověka. Vychází z myšlenky, že každý život (nejen ten lidský) má svou vlastní neopakovatelnou hodnotu a že v přírodě existují vzájemné vazby pro přežití všech živých organismů a udržení rovnováhy celého ekosystému.

 

Poslání je založeno na ochranářském hesle Poznej a chraň! Důraz je proto kladen především na osvětu a vzdělávání odborné i laické veřejnosti.

 

Nadace své poslání naplňuje podporou projektů, které odpovídají jejím cílům a prioritám a vlastní činností, při níž využívá všech dostupných forem spolupráce se subjekty působícími na poli praktické ochrany zvířat i v oblasti jejich nepřímé ochrany.

 

Nadace své poslání naplňuje následujícími činnostmi:
grantová činnost a veřejná sbírka - podpora projektů odpovídajících nadačním cílům a prioritám; přerozdělování finančních prostředků útulkům a záchranným stanicím na území ČR a jiným neziskovým organizacím působícím v ochraně zvířat


osvětová a vzdělávací činnost - pořádání akcí, setkání, besed, seminářů a konferencí; provozování informačních stránek, vydávání a šíření tiskových a informačních materiálů; realizace kampaní, petičních akcí a projektů zaměřených na ochranu zvířat ve spolupráci s jinými organizacemi nebo ve vlastní produkci; oslovování veřejnosti a šíření problematiky ochrany zvířat ve sdělovacích prostředcích
poradenská činnost - poskytování poradenských služeb pro širokou veřejnost; pomoc při řešení konkrétních případů a aktivní vyhledávání závažných případů týrání zvířat a zanedbání jejich péče; monitorování podmínek chovu domácích, hospodářských, kožešinových a volně žijících zvířat
legislativní činnost - trvalé prosazování úprav české a evropské legislativy, tvorba legislativních návrhů nových zákonů a směrnic a návrhů úprav již existujících, které zajistí větší pohodu zvířat a zvýší ochranu jejich práv
spolupráce / networking - spolupráce s domácími a zahraničními ochranářskými organizacemi

Nadace se snaží zajišťovat finanční zdroje nejen pro podporu vlastní činnosti, ale zejména k financování aktivit a projektů jiných neziskových organizací působících v přímé i nepřímé ochraně zvířat. Finanční prostředky získává nadace z dárcovství občanů, firem, ale také spoluprací s těmito subjekty, z příspěvků a grantů, z veřejných sbírek a z Nadačního investičního fondu (NIF). Získané finanční prostředky nadace přerozděluje zejména útulkům a záchranným stanicím na území ČR a dalším organizacím, jejichž projekty naplňují nadační cíle a záměry.

 

V současnosti realizuje nadace např. tyto dlouhodobé projekty a kampaně:

WAD - Pomozte naplnit misky v útulcích - tento projekt dlouhodobě zásobuje krmivem útulky v České republice (v roce 2010 přerozděleno více jak 40 tun)
Kampaň pro týraná zvířata - získané finanční prostředky jsou přerozděleny organizacím na veterinární ošetření a léčbu týraných zvířat
Pes ve městě - osvěta veřejnosti v otázkách správné péče a výchovy psa v městské aglomeraci
Žijeme tady společně - přednášky o ochraně zvířat určené pro 1. stupeň ZŠ
a mnoho dalších.

 

NADACE NA OCHRANU ZVÍŘAT

ředitelka nadace

Mgr. Eva Marlene Hodek,

e-mail: ehodek@ochranazvirat.cz

 

http://www.ochranazvirat.cz/

Rychlá nabídka

Kontakt

Fórum dárcůFórum dárců nám. Winstona Churchilla 1800/2 130 00   Praha 3 Czech Republic CZ 725 999 103 donorsforum@donorsforum.cz

Projekty

Sociální sitě

Web Fóra dárců byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.