Závazky nadací příjemců NIF vůči státu

Český stát (dříve Fond národního majetku ČR, nyní Ministerstvo financí ČR) a nadace, které získaly příspěvek z NIF, uzavřely smlouvu stanovující podmínky užití těchto finančních prostředků. Smlouvu lze měnit pouze písemně postupně číslovanými dodatky. V případě novely zákona č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech v platném znění, jsou změny týkající se uvedené smlouvy upraveny také dodatkem.

 

Nadace z I. etapy rozdělování prostředků z NIF mají ke smlouvě dodatek č. 1 a č. 2. Nadace ze II. etapy mají ke smlouvě dodatky č. 1 - 8.

Závazky nadací vůči státu vyplývající z uzavřené smlouvy jsou následující:

  1. Nadace nesmí příspěvek spotřebovat. Zavazuje se vložit ho celý do nadačního jmění a každoroční výnos z příspěvku rozdělovat ve formě grantu třetím osobám. Třetími osobami jsou zejména další subjekty neziskového sektoru, fyzické osoby však nejsou vyloučeny.
  2. Nadace se zavazuje, že své granty bude poskytovat na základě veřejně vyhlášených a otevřených výběrových řízení.
  3. Nadace souhlasí s veřejnou kontrolou použití příspěvku z NIF a zavazuje se informovat ve výroční zprávě samostatně o výnosech, grantových pravidlech a udělených grantech z prostředků NIF.
  4. Nadace přijímá zodpovědnost za bezpečné uložení příspěvku z NIF a za jeho zhodnocování. Souhlasí s tím, že může být vložen pouze do peněžních prostředků, veřejně obchodovatelných dluhopisů nebo do podílových listů otevřeného podílového fondu založeného pouze pro potřeby nadací a podle Zákona č. 248/1992 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech.
  5. Nadace souhlasí s tím, že plnění uvedených závazků může kontrolovat MF ČR spolu s Radou vlády pro nestátní neziskové organizace a že při nedodržení stanovených podmínek mohou být proti nadaci uplatněny sankce včetně vrácení poskytnutého příspěvku.

Rychlá nabídka

Kontakt

Fórum dárcůFórum dárců Na Václavce 1135/9 150 00   Praha 5 Czech Republic CZ 240 201 191 donorsforum@donorsforum.cz

Projekty

Sociální sitě

Web Fóra dárců byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.