obr4share

Nadace

Fórum dárců

Jsou účelovými sdruženími majetku, jejichž hlavním posláním je poskytování nadačních příspěvků - grantů - třetím osobám (zejména z výnosů z vlastního majetku a dalších příjmů). Svou podstatou představují zdroje finančních prostředků pro veřejně prospěšné aktivity. Podílejí se na podpoře mnoha různorodých oblastí a aktivit ve všech regionech České republiky. Kromě jejich hlavní funkce vyplývající ze zákona se nadace zabývají i dalším činnostmi - pořádají benefiční akce, sbírky, tomboly, vydávají publikace apod. Nadace často rychle zasahují v naléhavých (krizových) situacích (přírodní katastrofy, válkou zničené regiony), mají úlohu iniciátorů společenských změn i důležitých procesů.

 

Základní legislativní prostředí pro činnost občanských neziskových organizací v ČR bylo vytvořeno již v roce 1992, včetně zákonem stanovených obecně prospěšných účelů, na které je možné poskytnout dary s daňovou úlevou pro dárce. Zlomovým bodem pro legislativní prostředí nadací v ČR bylo přijetí prvního samostatného návrhu zákona upravující nadační sektor - Zákona o nadacích a nadačních fondech č. 227/1997 Sb., s účinností od 1. 1. 1998. Přechodná ustanovení nového zákona vyvolala nutnost přeregistrace původních nadací. Na počátku rok 1997 bylo zhruba 5000 nadací, zřízených podle občanského zákoníku a registrovaných u okresních úřadů, poté, co se podařilo jednotlivým nadacím projít přeregistrací, počet nadací již tolik nestoupal.

 

V současné době je v České republice registrováno téměř 400 nadací. Nadace tvoří přibližně 1% ze všech českých neziskových organizací. Velká řada nadací v naší republice pracuje na bázi dobrovolnosti - bez placených zaměstnanců.