Známka kvality firemní nadace a firemní nadační fond

Co je Známka kvality?

Známka kvality je záruka a kontrola ověřené kvality firemních nadací a nadačních fondů. Známku kvality uděluje Fórum dárců prověřeným firemním nadačním subjektům, které splňují nastavená kritéria hodnocení.

 

Pro koho je Známka kvality určena?

Známka kvality Firemní nadace a Známka kvality Firemní nadační fond je určena nadacím a nadačním fondům založených komerčním subjektem. Mohou ji získat ty firemní nadační subjekty, které jsou členem Asociace firemních nadací firemních nadačních fondů.

 

Co je cílem Známky kvality?

Cílem známky je přispět k posílení důvěry v odbornou a etickou profesionalitu držitelů známky a zlepšit tak orientaci při identifikaci firemních nadací a nadačních fondů v porovnání s ostatními nadačními subjekty.

 

Proč o Známku kvality usilovat?

Známka kvality chce přispět k lepší identifikaci firemních nadací a nadačních fondů a k posílení důvěry v odbornou a etickou profesionalitu držitelů Známky. Samotný hodnotící proces má pro organizace nepopiratelné benefity mezi které patří pomoc při zkvalitňování nastavení procesů a fungování firemních nadačních subjektů, pomoc při rozvoji a zvýšení jejich výkonnosti. Detailní hodnocení a zpětná vazba s reflexí silných a slabých stránek je dalším bonusem.

 

Jak ji může nadační subjekt získat?

Firemní nadační subjekt musí projít sebehodnocením a následně hodnocením komise, a splnit parametry hodnocení. V případě vyhovění nezbytných požadavků je Známka kvality organizaci přidělena na dva roky.

 

Na jaké oblasti se hodnocení zaměřuje?

Žadatel musí dosáhnout standardů v následujících oblastech:

  • vedení a správa firemního nadačního subjektu
  • hospodaření
  • etické chování a odpovědnost
  • prostředky nadace a grantová pravidla
  • otevřená komunikace
  • spojení se zřizovatelem

Proces hodnocení má charakter prověření transparentnosti nastavení procesů, grantování, komunikace podmínek pro obdržení příspěvků směrem ke spolupracujícím organizacím a veřejnosti apod. Nejedná se o finanční nebo jiný audit fungování nadačních subjektů, ani se nedublují jiné zákonné požadavky.

 

Co je výsledkem hodnotícího procesu?

Firemní nadační subjekt získá zpětnou vazbu v jednotlivých oblastech, na které se hodnocení zaměřuje a doporučení pro její další činnost. FD předá úspěšnému firemnímu subjektu Certifikát o udělení Známky kvality a propůjčí jí právo označovat se touto Známkou na období 2 let. Úspěšným žadatelům budou uděleny první certifikáty a známky kvality. Na tento proces bude navazovat komunikace Známky kvality.

Další v sekci