obr4share

Firemní nadace a fondy

Fórum dárců

Nadace OKDFiremní nadace a fondy 

Firemní nadace a fondy

Nadace OKD je z hlediska objemu rozdělovaných finančních prostředků druhou největší firemní nadací v ČR.  Za čtyři roky svého působení rozdělila potřebným na 180 milionů korun a podpořila tak více než tisícovku neziskových projektů. Zřizovatelem a zároveň největším dárcem nadace je černouhelná těžební společnost OKD, a.s., jeden z nejvýznamnějších podniků a největších zaměstnavatelů v Moravskoslezském kraji i v celé České republice. Největší dárce nadace, společnost OKD, převádí každý rok na nadační účet jedno procento ze svého zisku před zdaněním. Mezi další významné dárce patří společnosti New World Resources (NWR), což je mateřská firma OKD, dále pak AWT, Green Gas DPB, RPG RE a OKK Koksovny. Většinu svých aktivit Nadace OKD realizuje prostřednictvím grantů, jež jsou vypisovány pro čtyři nadační programy zpravidla jedenkrát ročně hned na začátku roku. Přihlášené projekty posuzují a doporučují grantové komise. V nich zasedají vyhlášení odborníci z neziskového sektoru, například ředitelé příslušných odborů krajského úřadu, odborníci nebo osobnosti nominované Fórem dárců.

 

Nadace OKD při zpracovávání grantových žádostí a dalších administrativních procesech spolupracuje také s administrátory, což jsou dvě organizace s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti neziskového sektoru. Jedná se o ostravský Institut komunitního rozvoje, který se stará o programy Pro zdraví a Pro radost, a o brněnskou Nadaci Partnerství, jež spolupracuje na programech Pro budoucnost a Pro Evropu. Závěrečné slovo při rozdělování grantů má Správní rada Nadace OKD.

 

Pro řešení mimořádných situací vytvořila nadace Krizový fond. Finance z tohoto fondu využila například na pomoc rodinám obětí hornického neštěstí v Handlové nebo při řešení povodňových situací.

 

Nadace OKD realizuje čtyři grantové programy:

Pro zdraví podporuje projekty usilující o zlepšení pracovní a společenské integrace hendikepovaných či jinak sociálně znevýhodněných osob, o zvýšení úrovně sociální a zdravotní péče apod.

Pro radost podporuje projekty z oblasti vzdělávání, kulturního vyžití, projekty napomáhající zlepšení přeshraniční spolupráce či zachování tradic v regionu.

 

Pro Evropu nabízí neziskovým organizacím podporu při získávání prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie, pomáhá s vytvořením studie proveditelnosti, zpracováním finančních analýz nebo kompletním zpracováním a podáním žádosti.

 

Pro budoucnost podporuje projekty zaměřené na životní prostředí, ochranu a obnovu kulturního dědictví, rozvoj regionu a zvyšování jeho atraktivity pro domácí či zahraniční návštěvníky nebo prosazování principů udržitelnosti či ekologického způsobu života.

 

Adresa:           

Karola Sliwky 149/17, 733 01 Karviná
email: info@nadaceokd.cz
web: www.nadaceokd.cz

IČ: 27832813